Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller mellan dig som kund ("kunden", "du") och foodora AB, org. nr 559007-5643, adress Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm ("foodora"), vid köp av presentkort (“Presentkort”) som tillhandahålls via presentkort.foodora.se (“Hemsidan”) för användning vid beställningar via foodora.se eller foodoras nedladdningsbara mobilapp (tillsammans "foodoras Plattform” eller “Plattformen"). Genom att köpa Presentkort via Hemsidan bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. Villkoren utgör den fullständiga regleringen mellan dig och foodora avseende köp av Presentkort. foodora förbehåller sig rätten att uppdatera Villkoren från tid till annan, och genom att lägga en beställning godkänner du de vid var tid gällande Villkoren.

Presentkort som säljs via Hemsidan får ej säljas vidare.

Har du frågor om Villkoren är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på support@foodora.se.

1.         Köp och leverans

Vid köp av Presentkort på Hemsidan står foodora som säljare. Presentkortet kan i sin tur användas som betalmedel vid beställningar via foodoras Plattform i enlighet med de allmänna villkoren för köp via Plattformen.

När du köpt ett Presentkort via Hemsidan kommer du få en kod för Presentkortet levererad till den e-postadress du angivit vid köpet. När du gör ett köp via Hemsidan bekräftar du och godkänner att orderbekräftelse och kod skickas till den angivna e-postadressen och du ansvarar för att tillhandahålla korrekta uppgifter. Om du inte mottar ett mail med kod efter köpet ber vi kontrollera din skräppostmapp eller kontakta vår kundtjänst eller support@foodora.se.

foodora reserverar sig för foodora eller foodoras partners kan vara förhindrade att leverera Presentkort och/eller koder, i vilket fall beställningen kan bli helt eller delvis avbruten och motsvarande belopp återbetalas.

Observera att användandet av Presentkortet/koden inte är länkat till den angivna e-postadressen vid köp och att foodora kompenserar inte förlorade Presentkort eller koder.

2.              Pris

Priset för Presentkortet är om inte annat framgår det nominella värdet på Presentkortet och framgår på Hemsidan vid beställningstillfället. foodora äger rätt att löpande uppdatera priser och/eller villkoren för Presentkort med verkan för Presentkort och köp som placeras efter ändringarna har gjorts.

3.              Allmänt om Presentkort

Presentkort som säljs via Hemsidan är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Presentkortet har ett bestämt nominellt värde som framgår vid köpet och av orderbekräftelsen och kan endast användas för köp från restauranger via foodoras Plattform. Presentkorten kan inte lösas in mot kontanter och foodora återbetalar inte outnyttjade Presentkort efter utgången giltighetsperiod.

Presentkortet ställs ut av foodora i form av en kod som kan användas vid ett (1) köptillfälle och kan inte kombineras med andra rabattkoder eller vouchers vid beställning via Plattformen. Vouchers, presentkort eller rabattkoder som gäller på Plattformen kan inte användas för köp av Presentkort.

Eventuellt belopp på Presentkortet som överstiger totalbeloppet för den beställning för vilken koden för Presentkortet används för på Plattformen förbrukas oavsett om hela beloppet nyttjats eller ej. Om beställningsvärdet överstiger beloppet för Presentkortet går det bra att betala eventuell överskjutande del med sedvanliga betalmedel som görs tillgängliga från tid till annan på foodoras Plattform.

Vissa partners och produkter på foodoras Plattform kan vara undantagna från erbjudanden, kampanjer och vouchers, inklusive Presentkort, och om inte annat framgår vid beställningstillfället kan endast en kod lösas in eller användas per beställning. Vidare kan Presentkort endast användas innan beställning är slutförd på Plattformen och kan inte appliceras på redan lagda beställningar.

Vid beställning via foodoras Plattform gäller i övrigt vad som framgår av de allmänna villkoren på Plattformen vid tidpunkten för beställningen och vad som nämns däri avseende presentkort och “Vouchers”.

Vid missbruk eller otillåtet köp eller användande av Presentkort kan foodora välja att avsluta, återkalla eller ogiltigförklara dessa, och foodora förbehåller sig rätten att debitera kunden för sådan aktivitet samt stänga av kunder som löpande missbrukar Hemsidan eller foodoras Plattform på otillbörligt sätt.

4.              Betalning

Betalning sker direkt vid köp via Hemsidan med bank-/kreditkort eller med de andra betalningsmedel som erbjuds via Hemsidan vid beställningstillfället.

3.         Dina åtaganden som Kund hos foodora

Genom att godkänna Villkoren och göra beställningar via Hemsidan intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du bekräftar att du är innehavare av de bank-/kreditkort som används för köp på Hemsidan. Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid köpet är korrekta.

Du har inte rätt att använda foodoras varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Hemsidan eller våra tjänster i övrigt.

Vid bedrägeri, missbruk eller otillbörligt eller otillåtet användande av Hemsidan och/eller Presentkorten förbehåller foodora sig rätten att neka köp via Hemsidan och att debitera kunden för kostnader och skada som foodora eller Partners lidit.

4.         Personuppgiftshantering och dataskydd

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med foodoras vid var tid gällande Integritetspolicy, och genom att godkänna Villkoren är du medveten om att vi kan skicka e-post eller meddelanden avseende din order.

5.         Ångerrätt

Du har rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja din ångerrätt, genom att ge oss meddelande om detta inom 14 dagar från köpet ("Tidsfristen"). Du kan läsa mer om ångerrätt och vad som gäller, inklusive vilka produkter och tjänster som är undantagna från ångerrätt, på Konsumentverkets hemsida.

Blankett för utnyttjande av ångerrätten hittar du här och du kan även använda Konsumentverkets standardblankett]. Uppgifter om företaget som du köpt varan av (dvs foodora eller Partnern) framgår av kvittot.

Efter mottaget meddelande om att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt återbetalar foodora beloppet för köpet med samma betalningsmedel som du använde för betalning av Presentkortet inom 14 dagar, såvida inte annat överenskommits.

6.         Kundtjänst

Om du har några frågor om Hemsidan eller köp ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Du når vår kundtjänst via formuläret på Hemsidan här. Alternativt kan du kontakta oss via e-post support@foodora.se. Vi strävar på att återkomma inom 48 timmar. 

7.         Övrigt

  • foodora förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

Kunden får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje part.

  • foodora har rätt att kräva ersättning från dig för eventuell skada som foodora lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande avseende foodoras ansvar gentemot dig som Kund (om inte annat följer av tvingande lag):

  • foodora ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som Du skickar in till foodora eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte foodora för brottsliga gärningar som begås med användning av foodoras tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
  • foodora ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Hemsidan, foodoras Plattform och/eller tjänster, eller information från foodora. Detta gäller dock inte om foodora orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
  • foodora förbehåller sig rätten att avaktivera Presentkort eller stänga ner sina tjänster om kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering, vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Covid-19, naturkatastrofer, krig, terroristaktioner, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för foodora, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. foodora åtar sig att så snart som möjligt meddela kunden om leverans kan komma att bli sen eller utebli helt (vid utebliven leverans återbetalas hela beloppet för beställningen).

9.         Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Om tvist föreligger mellan foodora och kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand avgöras av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och i sista hand av allmän domstol.

Om du som kund är bosatt inom EU har du även rätt att använda dig av Europeiska plattformen för tvistlösning online som tillhandahålls av Europeiska kommissionen för avgörande av eventuell tvist. EU:s tvistlösningswebbplats finns tillgänglig här.